Navštivte nás


V neděli  9.10.2022 v 9:00

v modlitebně v Bystrém

od 8:00 modlitební setkání
Kázání z 2.10.2022

lze

poslechnout nebo stáhnout

v sekci "KE STAŽENÍ"


 


 

 

 

V pátek 23.9.2022 v 19:00

modlitební setkání

Erbenova 482 (mapa), Polička

 

 

http://krestanfilms.webnode.cz/
Sborová smlouva Tisk Email

Jsme sborem postaveným na biblickém vyznání, které nás spojuje a je pro nás společnou cestou. Takto zní naše sborová smlouva:Když jsi se rozhodl říci Ježíši ANO, nezapomeň, že tvé ANO není jen na zaslíbení, ale i na podmínky. Ježíš je cesta, pravda i život. Tvé ANO se vztahuje na celé Boží Slovo. Naplň své ANO skrze tato slova Písma:

 

1. Boží Slovo - Bible: Budu číst každý den slovo Boží podle napomenutí: "Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti a mléka beze lsti, Božího slova, žádostivi buďte!" (Kol.3.16: 1.Petr 2.2)

 

2. Modlitba: Budu pěstovat život modlitby a modlit se za práci společenství, aby nám Bůh otevřel dveře slova ke smělému zvěstování evangelia. (Kol. 4,3)

 

3. Společenství církve: Nebudu zanedbávat společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. (Žid. 10,25)

 

4. Jednota s Bohem i ostatními: Budu usilovat o jednotu v těle Kristově, ostatní sourozence chci milovat z čistého srdce, pamatuji na slova Pána Ježíše, který chce: "aby všichni byli jedno jako je On s Otcem". (Jan 17,22)

 

5. Velké poslání: Chci být misionářem ve svém okolí, moje heslo a životní úkol je: "Získat duše pro Krista" podle Jeho slova: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření". (Mar. 16,15)

 

6. Sebevydání: Chci dát vše do služby Kristu: své tělo, schopnosti, čas i majetek: "Abych již nežil sám sobě, ale Tomu , který za mě zemřel a vstal z mrtvých". (2Kor.5,15)

 

7. Čistota života: Chci dokazovat čistým a bohulibým způsobem života, že jsem učedníkem Ježíše Krista . Podle Jeho slova: "Tak nechte své světlo zářit před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají slávu vašemu Otci v nebi". (Mat. 5,16)

 

8. Život v lásce a odpuštění: Chci kolem sebe šířit jen lásku, chci odpouštět a milovat i nepřátele. Věřím, že "Bůh je schopen rozhojnit k nám veškerou milost, abychom vždycky ve všem měli veškerý dostatek a byli hojni ke každému dobrému skutku". (1.Kor.9,8)

 

9. Duchovní boj: Chci bdít a stále stát na stráži proti útokům satana, světa i těla podle napomenutí a zaslíbení: "Buďte střízliví a bděte, neboť váš protivník, ďábel, chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Ať ten, kdo se domnívá, že stojí, dá pozor, aby nepadl. Kdo zvítězí, obdrží dědičně všechno". (1 P 5,8; 1 Kor.10,12; Zj. 21,7)

 

10. Posvěcení - žít jako Ježíš: Mou každodenní prosbou bude,aby mě posvětil Duch Svatý, aby ve mně a ze mě vyzařoval živý Kristus ,očišťuje se od veškeré poskvrny těla i ducha, konaje posvěcení v bázni Boží, aby i o mně platilo: "Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus". (Gal.2,20)

 

Chození ve světle:

Jako projev vaší lásky rád přijmu i napomenutí a usvědčení, kdykoli zvlažním, sejdu z cesty a budu hřešit. Zároveň slibuji, že vás budu milovat natolik, abych i já, v čase vaší slabosti, přinesl světlo skrze napomenutí a usvědčení.

 

K tomu prosím o pomoc Boha otce, Syna Božího, Pána a Spasitele mého Ježíše Krista a Ducha Svatého po celý čas mého života! AMEN.

 Víte že...


Boha lze poznat osobně a mít s ním blízký vztah?


O tom, jak najít Boha. Právě teď. Tam, kde právě jste.

Jak může člověk navázat osobní vztah s Bohem? Čekat na nějaký blesk z nebe a náhlé osvícení či zjevení? Nebo se plně oddat náboženským obřadům a shromážděním? Stát se lepším člověkem, aby mě Bůh přijal? NIC takového.


Bůh popsal v Bibli velmi jasným způsobem, jak ho můžeme poznat...


 

Anketa

Může člověk navázat osobní vztah s Bohem?
 

Pro Tebe...

Připoj se na facebook